صفحه اصلي > لیست کارگاههای آموزشی  
يکشنبه ٠٤ فروردين ١٣٩٨
اخبار
لیست کارگاههای آموزشی
 

 

 

 

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک  سال 97 

 

در صورت نرسیدن به حد نصاب کارگاه برگزار نخواهد شد.

 کارگاهها در سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می شود  

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری          

1

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک

(Web of Science)

15/07/97

2

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک

(Elsevier)

1/08/97

3

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک

(Scopus)

1/08/97

4

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک(Clinical key)                                          

برگزار نمی شود 

 

5

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک   (ProQuest)                                                 

برگزار شد 30/8/97
6 کارگاه  نوپا  7/9/97 بر گزار شد 

 

 

 

 

فرم ثبت نام

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

       کارگاههای زمستان 97

   ردیف

عنوان کارگاه

                  تاریخ

         مدرس    مکان 
       1 کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش ونظام نوین اطلاعات (نوپا)               07/11/97  مدرس جناب آقای دکتر کبیری  سالن ریاست  ویژه اعضای هیات علمی 

2

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک  (Web of Science)

14/11/97

  نماینده ناشر    کتابخانه مرکزی 

3

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک

(Elsevier)  (Scopus)

05/12/97

 نماینده ناشر کتابخانه مرکزی

4

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک

Mendeley

15/12/97

 نماینده ناشر کتابخانه مرکزی

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences